Realizacja projektu unijnego 2019/2020

Numer umowy: RPZP.08.01.00-32-K005/18-00

 
Tytuł projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy Maciej Mądrowski.


Wartość projektu: 426 825,00 PLN


Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 362 801,25 PLN


Cele projektu: Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozszerzenie oferty ośrodka o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty w terminie do 31.10.2020 r.


Planowane efekty:

 1.Wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętych edukacją przedszkolną, a także ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu przez nie nauki.


2.Podniesienie kompetencji kadry w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, co przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości świadczonych usług.


3. Wsparcie w rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. 


4. Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, w szczególności poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.


Harmonogram projektu:

06.2019 r. - 09.2019 r.

1. Rozeznanie rynku w zakresie zakupu wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

2. Zakup wyposażenia.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowej.

06.2019 r. - 10.2019 r.

 1. Rozeznanie rynku w zakresie usług szkoleniowych na rzecz specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne w projekcie.

2. Przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów.

09.2019 r. – 10.2019 r.

 1. Organizacja spotkania informacyjnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu.

2. Rekrutacja uczestników projektu.

10.2019 r. – 10.2020 r.

 1. Realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.2. Rozliczenie projektu.

Uwaga:

W okresie od 16.03 do 17.05.2020 zajęcia specjalistyczne nie odbywały się. Wznowienie zajęć nastąpiło od 18.05.2020. 

Zestawienie dotyczące udzielanego wsparcia w zakresie szkoleń dla nauczycieli.


1. Nazwa szkolenia: muzykoterapia

Miejsce szkolenia: ERUDIO Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi 90-224 Łódź  ul. Pomorska 83/85

Data szkolenia: 6,7,8 września 2019 r.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: 6.09.2019 g. 16.00-20.00, 7.09.2019 g. 8.00-20.00, 8.09.2019 g. 8.00-16.00.

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik Firmy ERUDIO

 

2. Nazwa szkolenia: robotyka

Miejsce szkolenia: Przedszkole Rodzinne Mądrowscy 78-100 Kołobrzeg ul. Wielkopolska 7

Data szkolenia: 13 września 2019 r. 

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: 8.00-14.00 (8 godzin lekcyjnych)

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik firmy EduSense S.A. Oddział w Gdańsku ul.Kieturakisa10/14 80-741 Gdańsk.

Miejsce szkolenia: Przedszkole Rodzinne Mądrowscy 78-100 Kołobrzeg ul. Wielkopolska 7

Data szkolenia: 19 września 2019 r. 

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: 9.00-15.00 (8 godzin lekcyjnych)

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik firmy AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.  z siedzibą w Przeźmierowie , ul. Wysogotowska 9.

 

3. Nazwa szkolenia: Metoda Tomatisa I stopień 

Miejsce szkolenia: Szkolnie zorganizoane za pośrednictwem firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 Szkolenie odbyło się w miejscu zakwaterowania uczestników w „Zajeździe nad Stawem”, Grabówko 54/1, 83-403 Grabowo 

Data szkolenia: 07-11.10.2019 r.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: codziennie 8 godzin.

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik zatrudniony przez firmę Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 

Metoda Tomatisa II stopień 

Miejsce szkolenia: Szkolnie zorganizoane za pośrednictwem firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 Szkolenie odbyło się w miejscu zakwaterowania uczestników w „Zajeździe nad Stawem”, Grabówko 54/1, 83-403 Grabowo 

Data szkolenia: 16-20.12.2019 r.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: codziennie 8 godzin.

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik zatrudniony przez firmę Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 

 

Zestawienie dotyczące udzielanego wsparcia w zakresie organizacji zajęć specjalistycznych: harmonogram zajęć. 


Muzykoterapia

Wtorek, środa, czwartek: 12.00-14.00, piątek: 10.00-12.00

Od 16.03 do 17.05.2020 zajęcia nie odbywały się.

Od 18.05 do 29.05.2020: wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-9.45. 

Od 01.06.2020: wtorek, środa, czwartek, piątek:8.30-9.30

 

Metoda Tomatisa

Poniedziałek, środa, piątek: 7.30-9.00, 14.30-15.30

Od 01.01.2020 wtorek, czwartek: 8.00- 9.00, poniedziałek, środa, piątek: 7.30-9.00,  poniedziałek, środa, czwartek:14.30-15.30

Od 16.03 do 17.05.2020 zajęcia nie odbywały się.

Od 18.05 do 29.05.2020: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 11.00-11.45 

Od 01.06.2020: poniedziałek, środa, piątek: 7.30-9.00 i 14.00-15.00 

 

Robotyka

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 13.30-14.30, wtorek, środa, czwartek, piątek:8.30-9.00.

od 01.01.2020 poniedziałek-piątek: 12.30-14.00, wtorek-piątek: 8.30-9.00

Od 16.03 do 17.05.2020 zajęcia nie odbywały się.

Od 18.05 do 29.05.2020: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10.00-10.45 

Od 01.06.2020: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 9.30-10.30 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Wtorek, czwartek: 14.30-15.45, od 12.11.2019 wtorek-czwartek 14.30-16.15, 

od 01.01.2020 wtorek-piątek 14.00-16.00 

Od 16.03 do 17.05.2020 zajęcia nie odbywały się.

Od 18.05 do 29.05.2020: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 12.00-12.45 

Od 01.06.2020: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11.30-13.00