Obecnie nie realizujemy żadnego projektu unijnego.
 
Realizacja projektu unijnego 2019/2020

Numer umowy: RPZP.08.01.00-32-K005/18-00

 
Tytuł projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy Maciej Mądrowski.


Wartość projektu: 426 825,00 PLN


Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 362 801,25 PLN


Cele projektu: Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozszerzenie oferty ośrodka o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty w terminie do 31.10.2020 r.


Planowane efekty:

 1.Wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętych edukacją przedszkolną, a także ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu przez nie nauki.


2.Podniesienie kompetencji kadry w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, co przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości świadczonych usług.


3. Wsparcie w rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. 


4. Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, w szczególności poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.


Harmonogram projektu:

06.2019 r. - 09.2019 r.

1. Rozeznanie rynku w zakresie zakupu wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

2. Zakup wyposażenia.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowej.

06.2019 r. - 10.2019 r.

 1. Rozeznanie rynku w zakresie usług szkoleniowych na rzecz specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne w projekcie.

2. Przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów.

09.2019 r. – 10.2019 r.

 1. Organizacja spotkania informacyjnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu.

2. Rekrutacja uczestników projektu.

10.2019 r. – 10.2020 r.

 1. Realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.2. Rozliczenie projektu.

Uwaga:

W okresie od 16.03 do 17.05.2020 zajęcia specjalistyczne nie odbywały się. Wznowienie zajęć nastąpiło od 18.05.2020. 

Zestawienie dotyczące udzielanego wsparcia w zakresie szkoleń dla nauczycieli.


1. Nazwa szkolenia: muzykoterapia

Miejsce szkolenia: ERUDIO Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi 90-224 Łódź  ul. Pomorska 83/85

Data szkolenia: 6,7,8 września 2019 r.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: 6.09.2019 g. 16.00-20.00, 7.09.2019 g. 8.00-20.00, 8.09.2019 g. 8.00-16.00.

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik Firmy ERUDIO

 

2. Nazwa szkolenia: robotyka

Miejsce szkolenia: Przedszkole Rodzinne Mądrowscy 78-100 Kołobrzeg ul. Wielkopolska 7

Data szkolenia: 13 września 2019 r. 

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: 8.00-14.00 (8 godzin lekcyjnych)

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik firmy EduSense S.A. Oddział w Gdańsku ul.Kieturakisa10/14 80-741 Gdańsk.

Miejsce szkolenia: Przedszkole Rodzinne Mądrowscy 78-100 Kołobrzeg ul. Wielkopolska 7

Data szkolenia: 19 września 2019 r. 

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: 9.00-15.00 (8 godzin lekcyjnych)

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik firmy AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.  z siedzibą w Przeźmierowie , ul. Wysogotowska 9.

 

3. Nazwa szkolenia: Metoda Tomatisa I stopień 

Miejsce szkolenia: Szkolnie zorganizoane za pośrednictwem firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 Szkolenie odbyło się w miejscu zakwaterowania uczestników w „Zajeździe nad Stawem”, Grabówko 54/1, 83-403 Grabowo 

Data szkolenia: 07-11.10.2019 r.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: codziennie 8 godzin.

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik zatrudniony przez firmę Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 

Metoda Tomatisa II stopień 

Miejsce szkolenia: Szkolnie zorganizoane za pośrednictwem firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 Szkolenie odbyło się w miejscu zakwaterowania uczestników w „Zajeździe nad Stawem”, Grabówko 54/1, 83-403 Grabowo 

Data szkolenia: 16-20.12.2019 r.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: codziennie 8 godzin.

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik zatrudniony przez firmę Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 

 

Zestawienie dotyczące udzielanego wsparcia w zakresie organizacji zajęć specjalistycznych: harmonogram zajęć. 


Muzykoterapia

Od 22.10.2019: wtorek, środa, czwartek: 12.00-14.00, piątek: 10.00-12.00

Od 16.03 do 17.05.2020: zajęcia nie odbywały się.

Od 18.05.2020: wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-9.45. 

Od 01.06.2020: wtorek, środa, czwartek, piątek:8.30-9.30

Od 01.08.2020 do 11.09.2020: poniedziałek-piątek: 8.30-10.00

 

Metoda Tomatisa

Od 21.10.2019: poniedziałek, środa, piątek: 7.30-9.00, 14.30-15.30

Od 01.01.2020: wtorek, czwartek: 8.00- 9.00, poniedziałek, środa, piątek: 7.30-9.00 i14.30-15.30

Od 16.03.2020 do 17.05.2020: zajęcia nie odbywały się.

Od 18.05.2020: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 11.00-11.45 

Od 01.06.2020: poniedziałek, środa, piątek: 7.30-9.00 i 14.30-15.30 

Od 01.07.2020: poniedziałek, środa, piątek: 7.30-9.00 i 14.00-15.00 

Od 01.08.2020: poniedziałek, środa, piątek: 14.30-15.30 

Od 31.08.2020 do 25.09.2020: poniedziałek-piątek 7.30-9.00 i 14-30-15.30 

 

Robotyka

Od 21.10.2019: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 13.30-14.30, środa 8.30-9.00

Od 01.11.2019: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 13.30-14.30, wtorek, środa, czwartek, piątek:8.30-9.00.

od 01.01.2020 poniedziałek-piątek: 12.30-14.00, wtorek-piątek: 8.30-9.00

Od 16.03 do 17.05.2020 zajęcia nie odbywały się.

Od 18.05.2020 do 29.05.2020: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10.00-10.45 

Od 01.06.2020: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 9.30-10.30 

Od 03.08.2020: poniedziałek - piątek: 13.30-14.30

od 11.08.2020 do 04.09.2020 zajęcie odbywały się codziennie w godz. 8.30-14.30 w zależności od ilości obecnych dzieci (szczegółowy harmonogram w dzienniku zajęć). 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Od 22.10.2019: wtorek, czwartek: 14.30-15.45

Od 12.11.2019 wtorek-czwartek 14.30-16.15

Od 01.01.2020: wtorek-piątek 14.00-16.00 

Od 16.03.2020 do 17.05.2020: zajęcia nie odbywały się

Od 18.05.2020: poniedziałek - piątek: 12.00-12.45 

Od 01.06.2020: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11.30-13.00

Od 26.06.2020 do 30.06.2020: piątek, poniedziałek wtorek: 11.00-13.30 

Od 01.07.2020: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11.30-13.00  

Od 01.09.2020 do 04.09.2020: poniedziałek-piątek: 11.30-12.00

Informacja o rezultatach projektu.

Realizacja projektu zakończyła się zgodnie z planem. W projekcie wzięło udział 11 dzieci i 5 nauczycieli. Każde dziecko brało udział w następujących zajęciach specjalistycznych:

1)      muzykoterapia,

2)      robotyka,

3)      zajęcia prowadzone metodą Tomatisa,

4)      zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Zrealizowano następujące ilości zajęć specjalistycznych:

1)      786 zajęć z muzykoterapii,

2)      782 zajęcia z robotyki,

3)      794 zajęcia przeprowadzone metodą Tomatisa,

4)      782 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Nauczyciele wzięli udział we wszystkich zaplanowanych szkoleniach (harmonogram powyżej).

Realizacja projektu przyniosła następujące rezultaty:

1)      Dzieci biorące udział w projekcie osiągnęły przyrost umiejętności w poszczególnych sferach rozwoju, co wpłynęło na ich bieżące i przyszłe sukcesy edukacyjne (potencjalny wzrost efektywności edukacji dzieci zapobiegający przedwczesnemu kończeniu nauki).

2)      Nauczyciele nabyli kompetencje zawodowe, które gwarantowały wysoką jakość udzielanego dzieciom wsparcia (kształcenie się przez całe życie).

3)      Przedszkole zyskało wyposażenie pozwalające na profesjonalne prowadzenie zajęć specjalistycznych wpierających dzieci z niepełnosprawnościami w ich rozwoju (tworzenie warunków sprzyjających równemu dostępowi do edukacji).

4)      Rodzice zyskali wsparcie polegające na zmniejszeniu obciążeń finansowych, ponieważ udział dzieci w zajęciach był bezpłatny (inwestycja w rozwój).