Realizacja projektu unijnego 2019/2020

Numer umowy: RPZP.08.01.00-32-K005/18-00

 
Tytuł projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy Maciej Mądrowski.


Wartość projektu: 426 825,00 PLN


Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 362 801,25 PLN


Cele projektu: Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozszerzenie oferty ośrodka o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty w terminie do 31.10.2020 r.


Planowane efekty:

 1.Wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętych edukacją przedszkolną, a także ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu przez nie nauki.


2.Podniesienie kompetencji kadry w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, co przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości świadczonych usług.


3. Wsparcie w rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. 


4. Dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, w szczególności poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.


Harmonogram projektu:

06.2019 r. - 09.2019 r.

1. Rozeznanie rynku w zakresie zakupu wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

2. Zakup wyposażenia.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowej.

06.2019 r. - 10.2019 r.

1. Rozeznanie rynku w zakresie usług szkoleniowych na rzecz specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne w projekcie.

2. Przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów.

09.2019 r. – 10.2019 r.

1. Organizacja spotkania informacyjnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu.

2. Rekrutacja uczestników projektu.

10.2019 r. – 10.2020 r.

1. Realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.2. Rozliczenie projektu.

Zestawienie dotyczące udzielanego wsparcia w zakresie szkoleń dla nauczycieli.

1. Nazwa szkolenia: muzykoterapia

Miejsce szkolenia: ERUDIO Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi 90-224 Łódź  ul. Pomorska 83/85

Data szkolenia: 6,7,8 września 2019 r.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: 6.09.2019 g. 16.00-20.00, 7.09.2019 g. 8.00-20.00, 8.09.2019 g. 8.00-16.00.

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik Firmy ERUDIO

2. Nazwa szkolenia: robotyka

Miejsce szkolenia: Przedszkole Rodzinne Mądrowscy 78-100 Kołobrzeg ul. Wielkopolska 7

Data szkolenia: 13 września 2019 r. pierwszy dzień szkolenia - termin może ulec zmianie.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: 15.30-21.00

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik firmy EduSense S.A. Oddział w Gdańsku ul.Kieturakisa10/14 80-741 Gdańsk.

3. Nazwa szkolenia: Metoda Tomatisa

Miejsce szkolenia: Szkolnie zorganizoane za pośrednictwem firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46 Szkolenie odbędzie się w miejscu zakwaterowania uczestników w „Zajeździe nad Stawem”, Grabówko 54/1, 83-403 Grabowo 

Data szkolenia: 07-11.10.2019 r.

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie: codziennie 8 godzin.

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: pracownik zatrudniony przez firmę Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46