Realizacja projektu unijnego

PROJEKT 2019-2020

NAZWA PROJEKTU: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy Maciej Mądrowski.

NUMER NABORU: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 

TYP PROJKETU:

 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

2.Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, obejmujące w szczególności: a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe.

WARTOŚĆ PROJKETU: 426 825, 00 ZŁ 

OKRES REALIZACJI: OD 01.06.2019 DO 31.10.2020

 

PROJKET 2017-2018

PRZEDSZKOLE ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ  RPZP.08.00.00 EDUKACJA,  DZIAŁANIE 8.01.00 UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci poprzez dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy.

Numer naboru: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17

Instytucja Zarządzająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wartość projektu: 513 807,50 zł, w tym 436 736,37 zł środki UE,  77 071,13 zł środki własne.

CELE PROJEKTU

Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

HARMONOGRAM PROJEKTU

01.08.2017-31.12.2017

1. Rekrutacja uczestników projektu.

2.Rozeznanie rynku w zakresie szkoleń i zakupu wyposażenia.

3.Wybór oferentów.

4.Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

5.Wprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

6. Zatrudnienie specjalistów. 

01.01.2018- 31.03.2018

1.Zaku wyposażenia.

2.Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

3. Rozeznanie rynku w zakresie dostosowania placu zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz szkolenia nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej.

01.04.2018 - 30.09.2018

1. Zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do dostosowania placu zabaw dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

2.Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej.

3. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

01.10.2018-31.01.2019

Rozliczenie projektu.

PLANOWANE EFEKTY WDROŻENIA PROJEKTU:

1.Wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych objętych edukacją przedszkolną.

2.Podniesienie kompetencji kadry w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami.

3. Wsparcie w rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. 

4. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, w szczególności poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz dostosowanie placu zabaw dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Stan realizacji projektu na dzień 31.03.2018 r.

1.Zrealizowano wskaźnik liczby dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Zgodnie z umowa przedszkole powinno zwiększyć liczbę dzieci niepełnosprawnych osiągając wskaźnik w liczbie 6 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.  Od marca tego roku liczba ta wynosi 7, co oznacza, że wskaźnik został osiągnięty w liczbie wyższej niż zakłada projekt. Przedszkole prowadzi terapię dzieci z niepełnosprawnością ruchową,  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, z chorobą  Aspergera oraz z niedosłuchem i wadami wymowy.

2.Dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego biorą udział w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów: rehabilitanta ruchowego, logopedę, surdologopedę, psychologa, terapeutów/ pedagogów behawioralnych, nauczycieli wspomagających. 

3.Zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym: sprzęt multimedialny, komputery, programy wspomagania rozwoju dzieci, sprzęt do integracji sensorycznej, do prowadzenia rehabilitacji ruchowej, do terapii metodą Biofeedback. 

4.Zrealizowano szkolenia dla 4 nauczycieli z metody Biofeedback i terapii behawioralnej. 

Stan realizacji projektu na dzień 30.09.2018 r. 

1. Dostosowano plac zabaw dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. 

2.Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej.

3. Przeprowadzono zajęcia specjalistyczne dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Odbyły się zajęcia prowadzone przez: rehabilitanta ruchowego, logopedę, psychologa, naturoterapeutę i nauczycieli wspomagających. 

 

Promocja projektu

W dniach 14-18 maja 2018 r. zorganizowane były obchody Dnia Konwalii, czyli Święta wszystkich przedszkolaków.  Motywem przewodnim tegorocznego Święta była edukacja włączająca oraz integracja dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Przyjęcie takiego charakteru Święta wiąże się z wyznaczonymi w tym roku szkolnym ministerialnymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz z promocją realizowanego przez przedszkole  projektu unijnego pod nazwą „Rozszerzenie oferty o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci poprzez dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy, Maciej Mądrowski w Kołobrzegu”.

W ramach realizacji projektu unijnego utworzono m.in. Salę Doświadczania Świata, w której każdego dnia bawiły się dzieci z kołobrzeskich przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz z przedszkoli zorganizowanych w szkołach podstawowych. Łącznie odwiedziło nas ponad 270 dzieci z 16 placówek, w tym dzieci z Okruszka i OREW oraz około 40 nauczycieli i opiekunów.

Główna uroczystość odbyła się 18 maja. Tegorocznym laureatem Medalu Konwalii został  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” za wieloletnią pracę na rzecz dobra osób niepełnosprawnych, za nieustanne czuwanie nad przestrzeganiem ich  praw, za wspaniałe efekty edukacji gwarantujące pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Medal odebrała obecna dyrektor Ośrodka Joanna Szymańska wraz z wychowankami, natomiast byłym dyrektorom, w tym pierwszej pani dyrektor Teresie Dąbrowskiej oraz pani Annie Fijałkowskiej-Zabielskiej, panu Antoniemu Szarmachowi wręczyliśmy dyplomy podziękowania.  

Patronat Honorowy nad uroczystością objął Prezydent Miasta Kołobrzeg, Starosta Kołobrzeski, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska. Patronat medialny: Telewizja Kablowa Kołobrzeg, Gazeta Kołobrzeska.

Podczas uroczystości zaprezentowały się dzieci z grupy Kangurków i Puchatków, które odśpiewały Hymn Konwalii oraz przedstawiły przepiękną opowieść taneczną symbolizującą trudy codziennego życia osób zmagających się z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi. Taniec motyli zrobił ogromne wrażenie wywołując podziw i wzruszenie na twarzach gości. Zarówno dzieciom, jak i dorosłym bardzo podobała się Sala Doświadczania Świata. Dziękujemy za miłe słowa, miło nam, że mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach naszych gości i wspólnie cieszyć się z efektów unijnego wsparcia.

Relacja z przebiegu uroczystości została zamieszczona 18 maja 2018 r. w Telewizji Kablowej Kołobrzeg w bloku "Wydarzeania dnia" 

https://www.informacje.kolobrzeg.pl/index.php/miastokg/6042-dzien-konwalii-wideo